Regulamin zwiedzania

Regulamin zwiedzania

Arcyksiążęcy Browar Zamkowy Cieszyn Spółka z o.o. („Spółka”) stosuje zasadę odpowiedzialnego działania i nie promuje spożywania alkoholu. Spółka poprzez udostępnienie możliwości zwiedzania Browaru prowadzi działalność edukacyjną i kulturalną związaną z:

 1. upowszechnianiem wiedzy o tradycji i kulturze przemysłu piwowarskiego oraz produktów przemysłu piwowarskiego;
 2. upamiętnieniem miejsca, w którym Browar się znajduje – Browar Zamkowy Cieszyn funkcjonuje nieprzerwanie od 1846 roku i jest najdłużej działającym ośrodkiem warzenia piwa w Polsce.

I. Zasady zwiedzania Browaru

 1. Zwiedzanie Browaru dla osób indywidualnych jest możliwe w stałe dni i godziny określone przez Browar na stronie internetowej www.browarcieszyn.pl oraz na tablicy informacyjnej przed wejściem do Browaru.
 2. Dla grup zorganizowanych zwiedzanie Browaru jest możliwe po wcześniejszej rezerwacji terminu również w innych dniach tygodnia.
 3. Każdorazowo zwiedzanie jest możliwe wyłącznie w towarzystwie przewodnika będącego pracownikiem Browaru lub firmy współpracującej w grupie liczącej nie więcej niż 24 osób.
 4. Na terenie Browaru dopuszczalne jest robienie zdjęć oraz filmowanie jego urządzeń, eksponatów wyłącznie po wcześniejszym uzyskaniu zgody od przewodnika.
 5. Browar zastrzega sobie prawo do wyłączenia ze zwiedzania części Browaru przeznaczonych do zwiedzania lub eksponatów.
 6. Zwiedzanie jest przeznaczone dla osób pełnoletnich. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w zwiedzaniu wyłącznie przy udziale, za zgodą i na odpowiedzialność ich rodziców lub opiekunów prawnych.
 7. Do zakupu biletu niezbędne jest posiadanie dowodu tożsamości potwierdzającego wiek zwiedzającego. W przypadku braku dowodu tożsamości potwierdzającego wiek zwiedzającego, zwiedzający nie będzie mógł skorzystać z opcji degustacji i/lub z degustacji dodatkowo płatnej.

II. Wstęp do Browaru

 1. Zwiedzanie Browaru jest odpłatne (ceny biletów podane są na stronie internetowej www.browarcieszyn.pl oraz na tablicy informacyjnej przed wejściem do Browaru), z zastrzeżeniem regulacji pkt 7 poniżej.
 2. Podstawę do wstępu na teren Browaru stanowi bilet lub paragon wydany Zwiedzającemu przez Browar.
 3. Płatność za bilet umożliwiający zwiedzanie Browaru, winna być dokonana w gotówce lub kartą kredytową, w polskich złotych.
 4. Sprzedaż biletów odbywa się w punkcie informacyjnym lub u przewodnika.
 5. Dopuszcza się zwiedzanie Browaru przez młodzież szkolną w przypadku, gdy program nauczania obejmuje procesy związane z technologią produkcji piwa. Młodzież może zwiedzać Browar wyłącznie z opiekunem, który bierze na siebie pełną odpowiedzialność za podopiecznych i sprawuje nad nimi nadzór w trakcie przebywania na terenach obiektów Browaru. Opiekunowie są odpowiedzialni za zapobieganie zniszczeniom mienia Browaru i za zniszczenia spowodowane niewłaściwym zachowaniem Zwiedzających.
 6. Osoby niepełnoletnie mogą zwiedzać Browar wyłącznie pod nadzorem opiekuna.
 7. Wstęp bezpłatny, przysługuje opiekunom zorganizowanej grupy osób niepełnoletnich (jednemu na 24 osoby).

III. Browar może odmówić wstępu na swój teren oraz przebywania na nim osobom:

1. Których zachowanie wskazuje, że znajdują się pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub innych podobnie działających środków.
2. Posiadającym broń lub inne przedmioty zagrażające życiu.
3. Zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie lub w inny sposób zagrażającym bezpieczeństwu zwiedzania.

IV. Podczas zwiedzania Browaru wszyscy uczestnicy muszą stosować się do uwag, poleceń przewodników.

V. Zachowania niedozwolone
Celem zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu zwiedzania Browaru zabrania się:

 1. Przebywania na terenie Browaru osobom nietrzeźwym, osobom znajdującym się pod wpływem środków odurzających, a także osobom zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu innych zwiedzających.
 2. Wynoszenia eksponatów lub innych elementów znajdujących się na terenie Browaru.
 3. Wprowadzania na teren Browaru zwierząt z wyłączeniem psów przewodników i psów asystujących osobom niepełnosprawnym.
 4. Wprowadzania na teren oddziałów produkcyjnych Browaru jakichkolwiek zwierząt,
 5. Wnoszenia i spożywania posiłków i napojów poza miejscami do tego wyznaczonymi.
 6. Palenia tytoniu na terenie Browaru poza miejscami do tego wyznaczonymi i używania otwartego ognia.
 7. Samowolnego, poza grupą, poruszania się po terenie Browaru; nie jest dozwolone odłączanie się od grupy; zwiedzający winien poruszać się po trasie wyznaczonej przez przewodnika i tylko w jego towarzystwie.
 8. Wnoszenia na teren Browaru: broni, materiałów wybuchowych i innych niebezpiecznych dla zdrowia substancji, w szczególności trujących, żrących, odurzających, itp.
 9. Wstępu do oznakowanych lub w inny sposób wygrodzonych pomieszczeń i przestrzeni do których jest zabroniony dostęp osób nieupoważnionych.
 10. Prowadzenia na terenie Browaru działalności handlowej i reklamowej, chyba że jest ona uregulowana zawartymi umowami z Browarem.

VI. Bezpieczeństwo

 1. Przed wejściem na trasę zwiedzania, przewodnik informuje Zwiedzających o zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w Browarze, a także wymaganiach dotyczących bezpieczeństwa określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Wszyscy Zwiedzający zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu i ogólnie dostępnych na terenie Browaru Instrukcji BHP i Instrukcji Ppoż.
 3. Osoby przebywające na terenie Browaru zobowiązane są do przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa, w szczególności do posiadania odpowiedniego, bezpiecznego obuwia.
 4. Przewodnicy Browaru oraz jego podwykonawcy, są zobowiązani i upoważnieni do działań zapewniających Zwiedzającym bezpieczeństwo na terenie Browaru oraz egzekwowania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia Zwiedzających, Browar zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od realizacji świadczonych usług. Z tego tytułu Zwiedzającym przysługuje zwrot kosztów biletów.
 6. W przypadku ogłoszenia komunikatów o wykrytym zagrożeniu, wszyscy Zwiedzający muszą podporządkować się poleceniom przewodników lub pracowników Browaru. Ewakuacja będzie prowadzona przez wyznaczonych pracowników Browaru lub przewodników do punktu zbiórki po ewakuacji.
 7. Na terenie Browaru należy stosować się do wszelkich poleceń obsługi Browaru oraz pracowników służb ochrony Browaru.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej browaru www.browarcieszyn.pl oraz przed wejściem na teren Browaru.
 2. Zakup biletu oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, jego akceptację oraz zobowiązanie do przestrzegania jego postanowień.
 3. Klient dokonując zakupu biletu, wyraża zgodę na otrzymywanie treści związanych z napojami alkoholowymi podczas zwiedzania.
 4. Nieprzestrzeganie przez Zwiedzającego niniejszego Regulaminu stanowi podstawę do usunięcia Zwiedzającego z terenu Browaru i nie przysługuje z tego tytułu zwrot należności za bilet.
 5. W przypadku wyrządzenia przez Zwiedzającego jakiejkolwiek szkody w związku ze zwiedzaniem, przebywaniem na terenie Browaru, zobowiązany jest on do naprawienia szkody w pełnej wysokości, określonej przez Browar.
 6. Niniejszy Regulamin stanowi wyłączny prawnie wiążący dokument regulujący zasady zwiedzania i pobytu na terenie Arcyksiążęcego Browaru Zamkowego Cieszyn Spółki z o.o. Wszelkie inne materiały informacyjne, w tym reklamowe i marketingowe, mają jedynie charakter pomocniczy i nie mogą stanowić jakiejkolwiek podstawy do złożenia reklamacji.

UWAGA:
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu i na osobie powstałe w wyniku nieprzestrzegania przez Zwiedzających postanowień niniejszego Regulaminu i instrukcji dostępnych dla Zwiedzających na terenie Browaru, w tym zasad BHP/PPOŻ, a także poleceń przewodników i obsługi Browaru.