Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kontrahentów
i ich pracowników

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Arcyksiążęcy Browar Zamkowy Cieszyn Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie (43-400), ul. Dojazdowa 2, tel. +48 33 851 64 02, e-mail: kontakt@browarcieszyn.pl
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail iod@browarcieszyn.pl
 3. Cele przetwarzania danych osobowych

Jeżeli jako osoba fizyczna jest Pani/Pan naszym klientem, kontrahentem lub kierujemy do Pani/Pana zapytanie ofertowe:

 • kierowanie zapytań ofertowych lub udzielenie odpowiedzi na kierowaną do nas korespondencję – podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci nawiązywania współpracy lub komunikacji z nadawcami i odbiorcami korespondencji;
 • wykonanie umowy lub świadczenie związanej z tą umową usługi – podstawa przetwarzania danych to wykonanie umowy lub podjęcie niezbędnych działań na Pani/Pana żądanie przed jej zawarciem;
 • obsługa zgłoszonej przez Panią/Pana reklamacji – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na rozpatrzeniu reklamacji.

Jeżeli jest Pani/Pan pracownikiem lub osobą reprezentującą naszego kontrahenta lub podmiot do którego kierujemy zapytanie ofertowe:

 • realizacja umowy lub podjęcie działań zmierzających do realizacji umowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora.

W takim przypadku dane możemy otrzymać bezpośrednio od Pani/Pana lub od podmiotu, który Pani/Pan reprezentuje i mogą to być dane Panią/Pana identyfikujące, kontaktowe, a także dotyczące wykonywanej umowy.

Niezależnie od powyższego możemy przetwarzać dane w celu:

 • dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przez ewentualnymi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora;
 • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. podatkowych lub księgowych) – podstawą prawną będzie wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze.
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych z Administratorem, jeżeli wynika to z zakresu ich kompetencji, w szczególności świadczące usługi w zakresie serwisu i utrzymania systemów IT oraz oprogramowania. Pani/Pana dane mogą być także przekazane firmom kurierskim lub operatorom pocztowym w celu realizacji zlecenia wysyłki lub odbioru przesyłek.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Pani/Panu odpowiedzi , osiągnięcia celu przetwarzania lub wykonania umowy albo do momentu wyrażenia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora).

Dane mogą być także przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub przez okres wynikający z przepisów (np. podatkowych).

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych (w przypadku przetwarzania na podstawie umowy).
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do odpowiedzi na Pani/Pana korespondencję albo wykonania umowy lub świadczenia związanej z tą umową usługi.