Regulamin opakowań

Regulamin obrotu opakowaniami zwrotnymi Arcyksiążęcego Browaru Zamkowego Cieszyn Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Postanowienia ogólne

 • 1
 1. Regulamin obrotu opakowaniami zwrotnymi (zwany dalej „Regulaminem”) został ustalony i udostępniony przez Arcyksiążęcy Browar Zamkowy Cieszyn Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie, przy ul. Dojazdowej nr 2 na warunkach określonych w art. 384 i następne Kodeksu Cywilnego i ma zastosowanie do zawieranych przez Arcyksiążęcy Browar Zamkowy Cieszyn Sp. z o.o. z Klientami umów dostawy/sprzedaży Wyrobów i Towarów Arcyksiążęcego Browaru Zamkowego Cieszyn Sp. z o.o. oraz opakowań.
 2. Regulamin określa zasady rozliczeń w ramach obrotu opakowaniami zwrotnymi pomiędzy Arcyksiążęcym Browarem Zamkowym Cieszyn Sp. z o.o. i Klientem w oparciu o regulacje ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. Nr 177, poz. 1054 z 2011 r. ze zmianami).
 3. Postanowienia Regulaminu stanowią integralną część umowy dostawy/sprzedaży Wyrobów i Towarów Browaru Zamkowego Cieszyn Sp. z o.o. oraz opakowań (w tym umowy dokumentowanej fakturą VAT), co oznacza, że zawarcie przez Klienta w/w umowy z Arcyksiążęcym Browarem Zamkowym Cieszyn Sp. z o.o. jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta niniejszego Regulaminu.
 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Klientów Arcyksiążęcego Browaru Zamkowego Cieszyn Sp. z o.o. na stronie internetowej Arcyksiążęcego Browaru Zamkowego Cieszyn Sp. z o.o. pod adresem: www.browarcieszyn.pl, jak również u przedstawicieli handlowych, prowadzących obsługę Klientów oraz w magazynach Arcyksiążęcego Browaru Zamkowego Cieszyn Sp. z o.o. prowadzących sprzedaż Wyrobów i Towarów Arcyksiążęcego Browaru Zamkowego Cieszyn Sp. z o.o. na terenie całego kraju.

 

 • 2

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Faktura VAT – dokument ewidencjonujący ilość i wartość sprzedanych Opakowań Zwrotnych.
 2. Faktura VAT korekta – dokument ewidencjonujący ilość i wartość Opakowań Zwrotnych zwróconych.
 3. Dokument Rozliczenia Opakowań (Nota uznaniowa) – dokument ewidencjonujący ilość i wartość Opakowań Zwrotnych zwróconych przez Klienta powyżej salda ilościowego.
 4. Dokument „list przewozowy/dowód dostawy” – dokument towarzyszący dostawie Wyrobów i Towarów Arcyksiążęcego Browaru Zamkowego Cieszyn Sp. z o.o. do Klienta zawierający dane o ilości i rodzaju Wyrobów i Towarów oraz Opakowań Zwrotnych dostarczanych do Klienta.
 5. AABZC – Arcyksiążęcy Browar Zamkowy Cieszyn Sp. z o.o.
 6. Klient – nabywca (Płatnik) Wyrobów, Towarów i opakowań ABZC.
 7. Opakowania Zwrotne – opakowania wielokrotnego użytku, w szczególności:
  – beczka typu keg o pojemności 30 l, 50 l;
  – licencjonowane palety typu EUR-EPAL o wymiarze 1200 mm x 800 mm i parametrach zgodnych z kartami oceny palet ECR „cechy prawidłowej palety EUR”;
 8. Raport z kontroli jakości sortowania – raport sporządzany przez ABZC, w którym uwidaczniane są wyniki pojedynczych kontroli jakości sortowania Opakowań Zwrotnych zwracanych przez Klientów do magazynów ABZC;
 9. Umowa – umowa dystrybucyjna zawierana pomiędzy ABZC i Klientem;
 10. Wyroby i Towary ABZC – asortyment sprzedażowy Browaru Zamkowego Cieszyn Sp. z o.o.

 

Zasady rozliczeń obrotu Opakowaniami Zwrotnymi
§3

 1. Dostawy Wyrobów i Towarów ABZC oraz Opakowań Zwrotnych realizowane są przez ABZC na podstawie dokumentu „list przewozowy/dowód dostawy”.
 2. Podczas zwrotu Opakowań Zwrotnych przy dostawie Wyrobów i Towarów ABZC – Klient powinien:
  a. wystawić własny dokument WZ na zwracane opakowania zwrotne. Każdorazowy zwrot powinien być odpowiednio wcześniej uzgodniony z działem sprzedaży. Dokument powinien być podpisany przez osobę odbierającą, która potwierdzi ilość odebranych opakowań,
  LUB
  b. potwierdzić na dokumencie ”List przewozowy / dowód dostawy” ilości   i rodzaj opakowania jakie  otrzymał oraz zwrócił przy dostawie.
 3. Na podstawie danych zawartych w „liście przewozowym/ dowodzie dostawy” potwierdzonych przez Klienta w zakresie rodzaju i ilości Opakowań Zwrotnych, generowane są przez ABZC następujące dokumenty:
  a. Faktura VAT za ilość Opakowań Zwrotnych wydanych z magazynu ABZC;
  b. Faktura VAT korekta za ilość Opakowań Zwrotnych przyjętych do magazynu ABZC, zakupionych wcześniej od ABZC;
  c. Dokument Rozliczenia Opakowań (Nota uznaniowa) za ilość Opakowań Zwrotnych przyjętych do magazynu ABZC jako nadwyżka zwrotów Opakowań Zwrotnych w stosunku do zakupionych. Taka sytuacja ma miejsce, gdy na saldzie Opakowań Zwrotnych, prowadzonym przez ABZC w obrębie rozliczeń z Klientem, ilość oddanych przez Klienta Opakowań Zwrotnych danego typu przewyższa ilość zakupionych.
 4. Rozliczenie „Noty uznaniowej” wystawionej przez ABZC dla Klienta, w sytuacji opisanej w punkcie 3 c. powyżej:
  a. ceny uwidocznione na Dokumencie Rozliczenia Opakowań (Nocie uznaniowej) za oddane Opakowania Zwrotne są cenami netto i nie zawierają podatku VAT;
  b. Klient po otrzymaniu Noty uznaniowej, zobowiązany jest do wystawienia na rzecz ABZC Faktury VAT w zakresie asortymentu i jednostkowej cenie netto odpowiadającym szczegółom uwidocznionym na Dokumencie Rozliczenia Opakowań (Nocie uznaniowej);
  c. każda wystawiona Faktura VAT musi zawierać odniesienie do nr Noty uznaniowej ABZC oraz nr referencyjnego ‘MPK 7630’ zamieszczonego w notatce Noty uznaniowej. Brak wskazania wyżej wymienionych informacji na Fakturze VAT, będzie skutkowało zwrotem Klientowi wystawionej Faktury VAT;
  d. Klient zobowiązany jest do wystawienia Faktury VAT w terminie zgodnym z przepisami podatkowymi;
  e. wystawiona Faktura VAT powinna zostać przekazana do Działu Księgowości korespondencyjnie na adres: 43-400 Cieszyn, ul. Dojoazdowa 2;
  f. do momentu wystawienia Faktury VAT przez Klienta i zaewidencjonowania jej w ABZC, Noty uznaniowe w wartości netto wystawione przez ABZC będą pomniejszać aktualne saldo należności, jednak nie będą mogły być rozliczane z innymi dokumentami na saldzie Klienta.
 5. Za dostarczone przez ABZC Opakowania Zwrotne, Klient jest zobowiązany zapłacić ABZC cenę, na podstawie Faktury VAT, wystawionej zgodnie z Ofertą Asortymentowo-Cenową ABZC obowiązującą w dniu dostawy.
 6. Klient jest zobowiązany zapłacić należność wynikającą z Faktury VAT zgodnie z terminem zapłaty na rachunek bankowy ABZC wskazany na Fakturze VAT. Realizując zapłatę, Klient wskaże numer Faktury VAT, której dotyczy dana płatność.

 

Zasady kontroli i rozliczania sortowania Opakowań Zwrotnych zwracanych przez Klienta do Arcyksiążęcego Browaru Zamkowego Cieszyn Sp. z o.o.
§4

ABZC nie przyjmuje do zwrotu:

 1. Palet:
  a. powyżej salda ilościowego wynikającego z obrotu opakowaniami pomiędzy Klientem a ABZC, za wyjątkiem kiedy na paletach zwracane są beczki typu keg. Powyżej salda ilościowego beczki typu keg przyjmowane są na paletach jednorazowych.
  b. złej jakości (zapleśniałych i zbutwiałych),
  c. z wyraźnymi ubytkami, pęknięciami lub złamanymi deskami,
  d. z widocznymi wystającymi zadziorami, gwoźdźmi, śrubami, itp.,
  e. niezgodnych ze standardami i normami opisanymi w § 2 pkt 7 Regulaminu.
 2. Beczek typu keg:
  a. innych producentów niż ABZC,
  b. uszkodzonych w sposób wykluczający możliwość ponownego wykorzystania,
  c. z silnymi zanieczyszczeniami trudnymi do usunięcia w standardowym procesie technologicznym.

 

 • 5
 1. ABZC przyjmuje do zwrotu tylko Opakowania Zwrotne firmowe ABZC beczki typu keg oraz opakowania standardowe (palety EUR UIC lub EPAL-EPAL o wymiarze 1200 mm x 800 mm i parametrach zgodnych z kartami oceny palet „cechy prawidłowej palety EUR” oraz zgodne z PN-M-78216).
 2. Zwracane Opakowania Zwrotne powinny być posortowane według poniższych zasad:
  a. na palecie zwracane będą opakowania tego samego rodzaju (marki);
  b. ilość beczek typu keg i palet deklarowana w dokumentach dostawy musi być zgodna ze stanem faktycznym.
 3. Zasady kontroli jakości sortowania zwracanych przez Klienta Opakowań Zwrotnych:
  a. kontroli podlegają zwroty opakowań z losowo wybranych dostaw we wszystkich magazynach browaru ABZC,
  b. wielkość pojedynczej próby opakowań do kontroli jakości sortowania powinna być nie mniejsza niż 2 palety z minimum 6 keg na każdej z nich, pobranych losowo z dostawy zwrotnej opakowań z dowolnego oddziału Klienta,
  c. ilość prób pobranych do kontroli sortowania przeprowadzonych w ABZC, będzie zależeć od skali zwrotów opakowań od danego Klienta w danym miesiącu,
  d. z każdej kontroli jakości sortowania Opakowań Zwrotnych w magazynach browaru ABZC, sporządzany jest Raport z kontroli jakości sortowania, zawierający następujące dane:
  – identyfikację daty zwrotu opakowań wraz z numerem zwrotu opakowań,
  – ilość i rodzaj kontrolowanych opakowań,
  – ilość braków opakowań,
  – ilość opakowań obcych, rozumianych jako opakowania nie będące własnością ABZC
  – wyliczenie procentowego wskaźnika jakości sortowania obliczonego jako iloraz „ilość właściwych Opakowań Zwrotnych w próbie” oraz „ilość wszystkich Opakowań Zwrotnych w próbie” x 100
  e. raporty z kontroli sortowania będą rejestrowane na bieżąco, nie później niż 24 godziny od daty przyjęcia opakowań od Klienta do ABZC.
  f. wyniki raportu z kontroli jakości sortowania będą przekazywane Klientowi przez ABZC na bieżąco, przez odpowiednie służby ABZC lub każdorazowo na prośbę Klienta.
 4. ABZC i Klient dopuszczają przeprowadzenie wspólnych weryfikacji jakości sortowania zwracanych przez Klienta Opakowań Zwrotnych w sposób, w miejscu oraz w terminie, ustalonych wspólnie przez Strony.

 

Zasady rozliczeń obrotu Opakowaniami Zwrotnymi w związku z zakończeniem współpracy handlowej
§6

W przypadku zakończenia współpracy handlowej pomiędzy ABZC i Klientem, Klient może dokonać zwrotu zakupionych Opakowań Zwrotnych ABZC w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez jedną ze Stron informacji o zakończeniu współpracy.

 

Postanowienia końcowe
§7

Informacji dotyczących bieżącego salda wartościowego Opakowań Zwrotnych danego Klienta udziela w imieniu ABZC, Dział Finansowy, pod telefonem nr 338516410.

W przypadku zapytań dotyczących obrotu ilościowego, informacji udziela Dział Sprzedaży – telefon nr 338516423.

 

 • 8
 1. Ceny netto Opakowań Zwrotnych ABZC przedstawia poniższa tabela:
  – keg poj. 30l, 50l: 200,00 zł
  – paleta „Euro” 1200 mm x 800 mm:  indeks 10000016: 25,00 zł
  – paleta „Euro” 1200 mm x 800 mm:  indeks 10000017: 80,00 zł
  Od dnia 01.03.2022 r.  ABZC będzie wysyłać produkty tylko i wyłącznie na paletach o indeksie indeks 10000017. Zwrot opakowań typu paleta o indeksie 10000016, będzie dokonywany tylko do wysokości salda ilościowego klienta.
 2. Do cen wykazanych w powyższej tabeli, należy doliczyć podatek VAT, którego stawka na dzień wprowadzenia niniejszego Regulaminu wynosi 23%.
 3. ABZC zastrzega sobie prawo w każdym czasie do zmian cen netto Opakowań Zwrotnych.

 

 • 9

ABZC ma prawo do wprowadzenia w każdym czasie zmian do Regulaminu, w szczególności w przypadku:
– zmiany przepisów prawa;
– decyzji, orzeczeń wydanych przez organy władzy administracyjnej bądź sądy;
– wprowadzenia zmian w ofercie produktowej;
– wprowadzenia zmian w zakresie cen netto Opakowań Zwrotnych.
Zmiany do Regulaminu będą notyfikowane Klientom przez ABZC na internetowej stronie pod adresem: www.browarcieszyn.pl , jak również za pośrednictwem przedstawicieli handlowych, prowadzących obsługę Klientów oraz w magazynach ABZC prowadzących sprzedaż Wyrobów i Towarów ABZC na terenie całego kraju.

 

 • 10

W przypadku gdy z Klientem zawarta została umowa indywidualna, postanowienia zawarte w takiej umowie odmienne od postanowień zawartych w Regulaminie, znajdują pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu.

 

 • 11

Zasady określone niniejszym Regulaminem obowiązują w trakcie współpracy handlowej i mają zastosowanie do momentu ustania współpracy pomiędzy Klientem a ABZC.

 

 • 12

W sprawach nieuregulowanych umową indywidualną i Regulaminem, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 • 13

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2022 r.